دبیرستان غیردولتی دخترانه فراز (متوسطه دوره دوم) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

افتخارات ورزشی

 

کسب مقام های ناحیه و استانی

در رشته های شنا، شطرنج، والیبال و بسکتبال