دبیرستان غیردولتی دخترانه فراز (متوسطه دوره دوم) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

انجمن اولیا و مربیان

1-سرکار خانم افسانه صنیعی( ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان)
2-دکتر حسین هاتمیان
3-سرکار خانم پریسا دنیاداری
4- سرکارخانم نسرین شهبازی
5-جناب آقای مهرداد علی اکبر