دبیرستان غیردولتی دخترانه فراز (متوسطه دوره دوم) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر اداری

مدیریت : خانم براتی

معاون آموزشی پایه دهم : خانم کریمیان

معاون آموزشی پایه یازدهم و دوازدهم :خانم محتشم

معاون فناوری : خانم فتوحی

معاون پرورشی : خانم شایسته رخ

مشاور پایه دهم و دوازدهم :خانم شجاعت

مشاور پایه یازدهم : خانم راتبی

کادر اداری

...